foto 

Sopot
Tel/Fax: +48 58 551 4351
Kom: +48 605 651 829
info@angielskiprawnik.pl
Londyn
Tel/Fax: +44 20 8993 4676
Kom: +44 7990 598 779 strona główna rodzaj i zakres usług angielski system prawny 


Rodzaj i zakres oferowanych usług

1. Dla osób zamieszkałych w Polsce i podmiotów prawnych mających w Polsce swoją siedzibę, których interes prawny podlega (względnie istnieje przypuszczenie, że podlega) jurysdykcji prawnej Anglii i Walii, zakres moich usług obejmuje:

 • Interpretowanie i tłumaczenie tekstów, dokumentów i niuansów prawnych z języka angielskiego na polski i odwrotnie, w kontekście i zrozumieniu prawa danego kraju, w wyraźnym odróżnieniu od powszechnie stosowanych tłumaczeń "słowo-w-słowo," zwykle dla odbiorcy niezrozumiałych, bezużytecznych i wręcz wprowadzających w błąd.

 • Pomoc przy sporządzaniu oświadczeń w języku angielskim dla potrzeb postępowania sądowego na obszarze Anglii i Walii;

 • Pomoc przy kompletowaniu dokumentów niezbędnych dla rozpoczęcia postępowania sądowego na terenie Anglii i Walii;

 • Wstępne oszacowanie maksymalnych korzyści, jakich klient może realistycznie oczekiwać po zakończeniu zamierzonego postępowania przed sądami Anglii i Walii, względnie z dalszego kontynuowania tego postępowania, w świetle ryzyka poniesienia kosztów strony przeciwnej lub swojej własnej;

 • Wskazanie solicitor'a, kompetentnego dla przedmiotowej dziedziny prawa i stopnia trudności sprawy;

 • Efektywne pośredniczenie i kierowanie całą procedurą prawną poprzez ścisłą współpracę pomiędzy osobą/podmiotem posiadającą interes prawny i wybranym solicitor'em.

Typowo, interes prawny może dotyczyć:

 • roszczeń z tytułu dziedziczenia, gdzie przedmiotem spadku jest majątek położony na obszarze Anglii i Walii;

 • roszczeń z tytułu umów, zobowiązań itp.;

 • roszczeń na obszarze Anglii i Walii z tytułu Europejskiego Nakazu Zapłaty;

 • roszczeń z tytułu praw do patentów, znaków towarowych, praw autorskich itp.;

 • wszelkich innych zagadnień o charakterze administracyjno-prawnym wymagających biegłej znajomości prawniczego języka angielskiego i angielskiego prawa cywilnego.

2. Dla osób, których interes prawny podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności, jeśli dotyczy praw i roszczeń do mienia utraconego drogą zasiedzenia, przemilczenia lub w jakikolwiek inny sposób, moje usługi koncentrują się na:

 • szybkim uzyskaniu informacji i dokumentów, niezbędych dla rozpoczęcia postępowań sądowych;

 • osobistym nadzorze nad przebiegiem postępowań, w celu zapewnienia ich efektywności;


 • przeprowadzeniu negocjacji dążących do ugodowego zakończenia sporu.

 


Wszelkie zapytania
proszę kierować na adres:
info@angielskiprawnik.pl
względnie telefonicznie lub faksem
pod jeden z powyżej podanych numerów